رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ‌ گفت: ۴۴‌درصد از متوفیان تصادفات رانندگی‌شهر تهران در ‌سال ۱۴۰۱ به عابران پیاده اختصاص دارد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ‌ گفت: ۴۴‌درصد از متوفیان تصادفات رانندگی‌شهر تهران در ‌سال ۱۴۰۱ به عابران پیاده اختصاص دارد.