در برنامه شکلات تلخ به تهیه کنندگی وکارگردانی مجتبی احمدی مطرح شد.

در برنامه شکلات تلخ به تهیه کنندگی وکارگردانی مجتبی احمدی مطرح شد.