محمود ترفع گفت: در حال حاضر تست کرونای ۴۰ نفر از رانندگان اتوبوس مثبت است.

محمود ترفع گفت: در حال حاضر تست کرونای ۴۰ نفر از رانندگان اتوبوس مثبت است.