سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت:۴۰ درصد از حامیان ایتام و فرزندان محسنین استان را زنان نیکوکار اصفهانی تشکیل می دهند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت:۴۰ درصد از حامیان ایتام و فرزندان محسنین استان را زنان نیکوکار اصفهانی تشکیل می دهند.