۴۰۰ تن از استادان زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسان سرتاسر جهان، به پویش «نه به تحریم» در مبارزه با کرونا پیوستند.
نه به تحریم در مبارزه با کرونا…

۴۰۰ تن از استادان زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسان سرتاسر جهان، به پویش «نه به تحریم» در مبارزه با کرونا پیوستند. نه به تحریم در مبارزه با کرونا