معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیمارستان‌های ۲۲۲ تختخوابی سراوان، ۱۳۲ تختخوابی لنگرود، ۱۴۹ تختخوابی زرند و ۱۵۴ تختخوابی تویسرکان تحویل وزارت بهداشت داده شده است و در مراحل نهایی تجهیز هستند….

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیمارستان‌های ۲۲۲ تختخوابی سراوان، ۱۳۲ تختخوابی لنگرود، ۱۴۹ تختخوابی زرند و ۱۵۴ تختخوابی تویسرکان تحویل وزارت بهداشت داده شده است و در مراحل نهایی تجهیز هستند.