مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: سه واحد صنعتی از خراسان جنوبی تندیس صنعت سبز کشور در سال جاری را دریافت کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: سه واحد صنعتی از خراسان جنوبی تندیس صنعت سبز کشور در سال جاری را دریافت کردند.