پرسپولیس این روزها با مصدومیت چند بازیکن خود مواجه شده است.

پرسپولیس این روزها با مصدومیت چند بازیکن خود مواجه شده است.