تحقیقی در سال ۲۰۱۴ نشان داده است که نور منتشر شده از صفحه تلفن‌ همراه برای پشت چشم های ما خطرناک است. استفاده بیش از حد از ماهیچه‌های چشم، زمانی که روی صفحه تمرکز کرده ایم، باعث سردرد می شود….

تحقیقی در سال ۲۰۱۴ نشان داده است که نور منتشر شده از صفحه تلفن‌ همراه برای پشت چشم های ما خطرناک است. استفاده بیش از حد از ماهیچه‌های چشم، زمانی که روی صفحه تمرکز کرده ایم، باعث سردرد می شود.