در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی، استانداران منتخب استان های البرز، قزوین و مازندران از سوی هیأت وزیران تعیین شدند.

در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی، استانداران منتخب استان های البرز، قزوین و مازندران از سوی هیأت وزیران تعیین شدند.