مسئول بسیج سازندگی خوزستان با اشاره به تدارک مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه در این استان گفت: در مرحله نخست این رزمایش، بیش از ۳۰ درصد از خانوار‌ها در خوزستان، بسته‌های معیشتی را دریافت کردند….

مسئول بسیج سازندگی خوزستان با اشاره به تدارک مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه در این استان گفت: در مرحله نخست این رزمایش، بیش از ۳۰ درصد از خانوار‌ها در خوزستان، بسته‌های معیشتی را دریافت کردند.