بنابر تصمیم کمیته داوران فدراسیون فوتبال، بیژن حیدری و حسن اکرمی و علی‌اصغر مومنی از لیست داوران الیت فوتبال ایران خارج و امیر عرب براقی، مرتضی منصوریان و امیرسامان سلطانی جایگزین آنها شدند….

بنابر تصمیم کمیته داوران فدراسیون فوتبال، بیژن حیدری و حسن اکرمی و علی‌اصغر مومنی از لیست داوران الیت فوتبال ایران خارج و امیر عرب براقی، مرتضی منصوریان و امیرسامان سلطانی جایگزین آنها شدند.