برخورد یک دستگاه خودرو سواری با ستون برق در در بلوار خرمشهر شیراز ۲ کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

برخورد یک دستگاه خودرو سواری با ستون برق در در بلوار خرمشهر شیراز ۲ کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.