ظرفیت‌های جدید نوبت شماره‌گذاری در شهر تهران هر روز ساعت ۸ صبح اعلام می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت نوبت‌دهی برای هفت روز بعد از آن تاریخ نوبت شماره‌گذاری و تعویض پلاک خود را دریافت کنند….

ظرفیت‌های جدید نوبت شماره‌گذاری در شهر تهران هر روز ساعت ۸ صبح اعلام می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت نوبت‌دهی برای هفت روز بعد از آن تاریخ نوبت شماره‌گذاری و تعویض پلاک خود را دریافت کنند.