علائم بیش فعالی در کودکان را بایستی به خوبی بشناسیم، زیرا تاثیرات بسیار زیاد این اختلال و بیماری در موفقیت و آینده کودک بسار اثرگذار است.

علائم بیش فعالی در کودکان را بایستی به خوبی بشناسیم، زیرا تاثیرات بسیار زیاد این اختلال و بیماری در موفقیت و آینده کودک بسار اثرگذار است.