حمله طالبان به ولایت ننگرهار افغانستان منجر به کشته شدن ۸ نیروی امنیتی و مجروح شدن ۵ نیروی دیگر شد.

حمله طالبان به ولایت ننگرهار افغانستان منجر به کشته شدن ۸ نیروی امنیتی و مجروح شدن ۵ نیروی دیگر شد.