مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از افتتاح ۱۳ طرح ورزشی به صورت همزمان با حضور معاون توسعه مدیریت منابع و پشتیبانی وزارت ورزش در سطح این استان خبر داد و گفت: بر این اساس ۱۳ هزار متر مربع به فضای ورزشی کرمان افزوده می شود….

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از افتتاح ۱۳ طرح ورزشی به صورت همزمان با حضور معاون توسعه مدیریت منابع و پشتیبانی وزارت ورزش در سطح این استان خبر داد و گفت: بر این اساس ۱۳ هزار متر مربع به فضای ورزشی کرمان افزوده می شود.