اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خرداد ماه امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی یکی از گروه‌های بدهکار بانکی را با پیگیری وصول کردیم.

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خرداد ماه امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی یکی از گروه‌های بدهکار بانکی را با پیگیری وصول کردیم.