ساری- سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران میزان محصول کلزای خریداری شده در استان را بیش از ۱۱ هزار تن به ارزش ۴۹۷ میلیارد ریال بیان کرد.

ساری- سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران میزان محصول کلزای خریداری شده در استان را بیش از ۱۱ هزار تن به ارزش ۴۹۷ میلیارد ریال بیان کرد.