سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: با توجه به شرایطی که در کشور بوده، مشکلاتی برای تامین اعتبار بدنه کارت وجود داشته اما اکنون وزیر کشور تاکید کرده‌اند این مشکل بدنه کارت حل شود….

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: با توجه به شرایطی که در کشور بوده، مشکلاتی برای تامین اعتبار بدنه کارت وجود داشته اما اکنون وزیر کشور تاکید کرده‌اند این مشکل بدنه کارت حل شود.