در پی درگیری بین نظامیان و غیرنظامیان در سودان جنوبی دستکم ۱۱۸ تن جان خود را از دست دادند.

در پی درگیری بین نظامیان و غیرنظامیان در سودان جنوبی دستکم ۱۱۸ تن جان خود را از دست دادند.