ساری- مدیرکل امور مالیاتی مازندران درآمد مالیاتی صرف شده برای امور بهداشتی و درمانی استان را در سال گذشته هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

ساری- مدیرکل امور مالیاتی مازندران درآمد مالیاتی صرف شده برای امور بهداشتی و درمانی استان را در سال گذشته هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.