۱۰ واحد صنفی با تخلفات بهداشتی و تعزیراتی در رفسنجان در ادامه گشت ویژه کووید ۱۹ و صیانت از حقوق عامه پلمب شد.

۱۰ واحد صنفی با تخلفات بهداشتی و تعزیراتی در رفسنجان در ادامه گشت ویژه کووید ۱۹ و صیانت از حقوق عامه پلمب شد.