۱۰ نفر بر اثر پرش از دیواره آبشاری در جنوب برزیل کشته شدند.

۱۰ نفر بر اثر پرش از دیواره آبشاری در جنوب برزیل کشته شدند.