عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درباره ساختار جدید جامعه روحانیت مبارز و نحوه انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی گفت: ده عضو جدید شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز انتخاب شدند….

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درباره ساختار جدید جامعه روحانیت مبارز و نحوه انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی گفت: ده عضو جدید شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز انتخاب شدند.