از روزی که نرخ اجاره ها فضایی شده موجی راه افتاده که خیلی ها صاحبخانه ها را متهم و بی انصاف قلمداد می کنند. اما همه انگشتان دست که مانند هم نیستند. واکنش کاربران شبکه های اجتماعی که در واقع نوعی نظرسنجی مردمی است در پاسخ به این پرسش ساده «چه کسی صاحبخا…

از روزی که نرخ اجاره ها فضایی شده موجی راه افتاده که خیلی ها صاحبخانه ها را متهم و بی انصاف قلمداد می کنند. اما همه انگشتان دست که مانند هم نیستند. واکنش کاربران شبکه های اجتماعی که در واقع نوعی نظرسنجی مردمی است در پاسخ به این پرسش ساده «چه کسی صاحبخانه های منصف دارد؟»را بخوانید تا عجیب ترین و با انصاف ترین صاحبخانه ها را بشناسید