ظاهرا آمار تلفات و قربانی‌های این سیاست‌ها آن قدر از پرده بیرون افتاده است که حتی رسانه‌های وابسته به امپراتوری‌ رسانه‌ای زرسالاران جهانی که نیوزویک شاخص آن هاست، مجبور به درج نظر منتقدان شده‌اند….

ظاهرا آمار تلفات و قربانی‌های این سیاست‌ها آن قدر از پرده بیرون افتاده است که حتی رسانه‌های وابسته به امپراتوری‌ رسانه‌ای زرسالاران جهانی که نیوزویک شاخص آن هاست، مجبور به درج نظر منتقدان شده‌اند.