رییس پلیس پایتخت تاکید کرد:باید با تدوین آموزش‌های نوین، عملیاتی، تکنیکی، تاکتیکی و با آمادگی بیش از پیش، با توان و قدرت از نظم و امنیت مردم دفاع کنیم….

رییس پلیس پایتخت تاکید کرد:باید با تدوین آموزش‌های نوین، عملیاتی، تکنیکی، تاکتیکی و با آمادگی بیش از پیش، با توان و قدرت از نظم و امنیت مردم دفاع کنیم.