یکی از گزینه های اصلی دستیاری امیر قلعه نویی دیگر به تیم ملی نخواهد رفت.

یکی از گزینه های اصلی دستیاری امیر قلعه نویی دیگر به تیم ملی نخواهد رفت.