یک گزارش جدید پیشنهاد می‌کند که ویروس عامل بیماری کووید-۱۹ ممکن است از سگ‌های راکونی منشا گرفته باشد که به طور غیرقانونی در یک بازار غذاهای دریایی در چین فروخته می‌شدند….

یک گزارش جدید پیشنهاد می‌کند که ویروس عامل بیماری کووید-۱۹ ممکن است از سگ‌های راکونی منشا گرفته باشد که به طور غیرقانونی در یک بازار غذاهای دریایی در چین فروخته می‌شدند.