اولین فوتی زلزله ۶.۴ ریشتری در بندرعباس در اثر سقوط تیر برق بود.

اولین فوتی زلزله ۶.۴ ریشتری در بندرعباس در اثر سقوط تیر برق بود.