علی میرزابیگی کارشناس داوری در مورد صحنه اخراج بیراوند توضیحاتی ارائه کرد.

علی میرزابیگی کارشناس داوری در مورد صحنه اخراج بیراوند توضیحاتی ارائه کرد.