علیرضا بیرانوند که بازی با ولز را از دست داده بود پس از پایان بازی وارد زمین شد.

علیرضا بیرانوند که بازی با ولز را از دست داده بود پس از پایان بازی وارد زمین شد.