«کمبود پرستار» و فاصله زیاد کشورمان با آمار، ارقام و استاندارد‌های جهانی حوزه پرستاری، موضوع جدیدی نیست، اما از لابه‌لای همین موضوع قدیمی، خبری دو روز قبل و مرتبط با پیک پنجم کرونا منتشر شد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذر کرد: «از برخی استان‌ها و ش…

«کمبود پرستار» و فاصله زیاد کشورمان با آمار، ارقام و استاندارد‌های جهانی حوزه پرستاری، موضوع جدیدی نیست، اما از لابه‌لای همین موضوع قدیمی، خبری دو روز قبل و مرتبط با پیک پنجم کرونا منتشر شد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذر کرد: «از برخی استان‌ها و شهرستان‌ها گزارش‌هایی به دستمان می‌رسد که ۲۵ بیمار را یک پرستار مدیریت می‌کند».