بابایی مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران گفت : یک هزارو ۲۱۷ خبرنگار فرایند انتخابات استان تهران را پوشش خواهند داد.

بابایی مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران گفت : یک هزارو ۲۱۷ خبرنگار فرایند انتخابات استان تهران را پوشش خواهند داد.