یک نماینده مجلس تاکید کرد فرسایشی بودن مذاکرات به نفع ماست به شرطی که مسیر کشور را پرتوان و با اعتماد به نیروهای درونی یا بازکردن پنجره های جدید در روابط بین الملل مثل ارتباط با شرق آسیا، آمریکا جنوبی، آفریقا و همسایه ها پیش ببریم….

یک نماینده مجلس تاکید کرد فرسایشی بودن مذاکرات به نفع ماست به شرطی که مسیر کشور را پرتوان و با اعتماد به نیروهای درونی یا بازکردن پنجره های جدید در روابط بین الملل مثل ارتباط با شرق آسیا، آمریکا جنوبی، آفریقا و همسایه ها پیش ببریم.