یک نماینده مجلس معتقد است حسن روحانی باید پاسخگوی عملکرد خود در قبال برجام باشد.

یک نماینده مجلس معتقد است حسن روحانی باید پاسخگوی عملکرد خود در قبال برجام باشد.