عضو «کمیسیون اقتصادی» مجلس طی دو سال گذشته بیش از هزار و ۴۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات گرفت، گفت: طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده بخش عمده‌ای از این ظرفیت به تولید داخل تبدیل شده است….

عضو «کمیسیون اقتصادی» مجلس طی دو سال گذشته بیش از هزار و ۴۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات گرفت، گفت: طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده بخش عمده‌ای از این ظرفیت به تولید داخل تبدیل شده است.