نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: در یک یا دو وزراتخانه مواردی در مورد انتصابات فامیلی عنوان شده، اما مطمئن نیستیم و منتظر صحت و سقم قضیه هستیم و امیدوارم که این موضوع صحت نداشته باشد….

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: در یک یا دو وزراتخانه مواردی در مورد انتصابات فامیلی عنوان شده، اما مطمئن نیستیم و منتظر صحت و سقم قضیه هستیم و امیدوارم که این موضوع صحت نداشته باشد.