یکی از مسئولان محلی انجمن آمریکایی‌تبار‌ها در واکنش به این حادثه گفت: ما به شدت بابت سخنان خانواده این نظامی که تاکید دارند به دخترشان چندین بار تعرض شده احساس نگرانی می‌کنیم و خواستار انجام تحقیقات فوری و شفاف درباره این ادعا‌ها هستیم….

یکی از مسئولان محلی انجمن آمریکایی‌تبار‌ها در واکنش به این حادثه گفت: ما به شدت بابت سخنان خانواده این نظامی که تاکید دارند به دخترشان چندین بار تعرض شده احساس نگرانی می‌کنیم و خواستار انجام تحقیقات فوری و شفاف درباره این ادعا‌ها هستیم.