پیشوا- اردکانیان، وزیر نیرو گفت: طی یکی دو سال گذشته که شرایط بارش ها در کشور ما بهبود داشته از این طریق حدود یک میلیارد متر مکعب از ۵.۶ میلیارد متر مکعب بیلان منفی سفره های زیر زمینی جبران شده است….

پیشوا- اردکانیان، وزیر نیرو گفت: طی یکی دو سال گذشته که شرایط بارش ها در کشور ما بهبود داشته از این طریق حدود یک میلیارد متر مکعب از ۵.۶ میلیارد متر مکعب بیلان منفی سفره های زیر زمینی جبران شده است.