دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران: آثار مخرب یک زن و دختر معتاد از هزار مرد معتاد بدتر است، متاسفانه حلقه اجباری اعتیاد در مردان سرقت و در زنان فساد اخلاقی است….

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران: آثار مخرب یک زن و دختر معتاد از هزار مرد معتاد بدتر است، متاسفانه حلقه اجباری اعتیاد در مردان سرقت و در زنان فساد اخلاقی است.