خبرگزاری رویترز از قول قرقاش نوشته امارات به دنبال مدیریت رقابت‌های دیرینه خود با ایران ترکیه از طریق گفت‌وگو با هدف جلوگیری از بروز درگیری‌های جدید در منطقه غرب آسیا است….

خبرگزاری رویترز از قول قرقاش نوشته امارات به دنبال مدیریت رقابت‌های دیرینه خود با ایران ترکیه از طریق گفت‌وگو با هدف جلوگیری از بروز درگیری‌های جدید در منطقه غرب آسیا است.