آتش‌سوزی در یک واحد ساخت سبد واقع در شهرستان قوچان مهار شد؛ در پی این حادثه یک نفر مصدوم و برای دریافت خدمات درمانی در اورژانس بستری گردید.

آتش‌سوزی در یک واحد ساخت سبد واقع در شهرستان قوچان مهار شد؛ در پی این حادثه یک نفر مصدوم و برای دریافت خدمات درمانی در اورژانس بستری گردید.