مدیرکل اسبق صداوسیمای خراسان به علت ابتلاء به کرونا درگذشت.

مدیرکل اسبق صداوسیمای خراسان به علت ابتلاء به کرونا درگذشت.