خانم شو، تصمیم دارد، تخمک‌های خود را فریز کند تا بعدها بتواند صاحب فرزند شود. اما بیمارستان‌ها به دلیل مجرد بودن، به او این خدمات را ارائه نمی‌دهد….

خانم شو، تصمیم دارد، تخمک‌های خود را فریز کند تا بعدها بتواند صاحب فرزند شود. اما بیمارستان‌ها به دلیل مجرد بودن، به او این خدمات را ارائه نمی‌دهد.