حوادث رکنا: قاضی صومعه‌سرا اجازه ازدواج دختر ۱۳ساله را نداد.

حوادث رکنا: قاضی صومعه‌سرا اجازه ازدواج دختر ۱۳ساله را نداد.