​در هفته گذشته، اعتراضات مردم شهرستان فارسان از توابع استان چهارمحال بختیاری به رغم قطعی اینترنت در این منطقه، بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی به دنبال داشته و کماکان نیز، ادامه دارد….

​در هفته گذشته، اعتراضات مردم شهرستان فارسان از توابع استان چهارمحال بختیاری به رغم قطعی اینترنت در این منطقه، بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی به دنبال داشته و کماکان نیز، ادامه دارد.