دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین با بیان اینکه سلطه‌ستیزی بارزترین ویژگی امام راحل بود، گفت: معمار کبیر انقلاب با مشی خود به تمام مردم ایران و جهان آموخت گرچه استکبار، سلطه‌گر است، ولی ما هم سلطه‌ستیز هستیم….

دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین با بیان اینکه سلطه‌ستیزی بارزترین ویژگی امام راحل بود، گفت: معمار کبیر انقلاب با مشی خود به تمام مردم ایران و جهان آموخت گرچه استکبار، سلطه‌گر است، ولی ما هم سلطه‌ستیز هستیم.