یک رسم نسبتا رایج است که کاندیداهای منتخب برای تصدی یک وزارتخانه یا قرار گرفتن در مسند معاونت و مدیرکلی، در یکی از کشورهای پیشرفته تحصیل کرده‌اند یا حتما یک یا چندبار برای گردش و دیدار آشنایان به این کشورها سفر کرده‌اند….

یک رسم نسبتا رایج است که کاندیداهای منتخب برای تصدی یک وزارتخانه یا قرار گرفتن در مسند معاونت و مدیرکلی، در یکی از کشورهای پیشرفته تحصیل کرده‌اند یا حتما یک یا چندبار برای گردش و دیدار آشنایان به این کشورها سفر کرده‌اند.